Perbezaan Kbsr Dan Kssr: KBSR dan KSSR dalam Sistem Pendidikan Malaysia

Kurikulum memainkan peranan penting dalam membentuk landskap pendidikan negara, dan di Malaysia, terdapat dua jenis kurikulum utama yang telah mengalami perubahan sepanjang masa.

KBSR (Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah) dan KSSR (Kurikulum Standard Sekolah Rendah) adalah dua pendekatan pembelajaran yang telah dipraktikkan di peringkat sekolah rendah.

Walau pun kedua-duanya bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran dan pencapaian pelajar, terdapat perbezaan yang ketara dalam pendekatan, struktur, dan fokusnya.

Dalam artikel ini, kami akan meneliti perbezaan antara KBSR dan KSSR, serta implikasinya terhadap sistem pendidikan dan pembelajaran di negara kita.

KBSR (Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah):

perbezaan kbsr dan kssr
perbezaan kbsr dan kssr

KBSR (Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah) merupakan kurikulum yang digunakan di sekolah rendah sebelum diperkenalkannya KSSR.

KBSR diperkenalkan pada tahun 1982 dan bertujuan untuk menyelaraskan pengajaran dan pembelajaran di semua sekolah rendah di Malaysia.

Pendekatan

KBSR mengutamakan pendekatan bersepadu dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru-guru diajar untuk mengintegrasikan pelbagai mata pelajaran dalam satu topik atau tema tertentu untuk memudahkan pemahaman dan meningkatkan minat pelajar.

Struktur

KBSR menggunakan sistem pembahagian kelas mengikut Tahun 1 hingga Tahun 6.

Setiap tahun mempunyai sukatan pelajaran dan matlamat pembelajaran tersendiri yang perlu dicapai oleh pelajar.

Pembelajaran

KBSR menekankan pembelajaran berpusatkan murid di mana aktiviti dan bahan pembelajaran disesuaikan dengan tahap perkembangan dan keperluan individu pelajar.

KSSR (Kurikulum Standard Sekolah Rendah)

perbezaan kbsr dan kssr
perbezaan kbsr dan kssr

KSSR (Kurikulum Standard Sekolah Rendah) diperkenalkan pada tahun 2011 sebagai pengganti KBSR.

KSSR bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan relevansi kurikulum untuk memenuhi keperluan pendidikan semasa dan membantu pelajar mencapai matlamat pembelajaran yang ditetapkan.

Pendekatan

KSSR menerapkan pendekatan tematik dan holistik dalam pengajaran dan pembelajaran.

Pelbagai mata pelajaran dihubungkan dalam tema yang sama untuk memberi pengalaman pembelajaran yang lebih menyeluruh.

Struktur

KSSR juga menggunakan sistem pembahagian kelas mengikut Tahun 1 hingga Tahun 6.

Namun, ia mempunyai struktur kurikulum yang lebih terkini dan disesuaikan dengan perkembangan semasa dalam bidang pendidikan.

Pembelajaran

KSSR menekankan pembelajaran aktif dan kreatif di mana pelajar didorong untuk berinteraksi, bekerjasama, dan menggunakan kemahiran berfikir kritis dalam pembelajaran.

Ciri-Ciri dan Jenis-Jenis KBSR (Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah)

Ciri-Ciri KBSR

Pendekatan Bersepadu
KBSR mengutamakan pendekatan bersepadu dalam pengajaran dan pembelajaran.

Guru-guru diajar untuk mengintegrasikan pelbagai mata pelajaran dalam satu topik atau tema tertentu untuk memudahkan pemahaman dan meningkatkan minat pelajar.

Pembelajaran Berpusatkan Murid
KBSR menekankan pembelajaran berpusatkan murid di mana aktiviti dan bahan pembelajaran disesuaikan dengan tahap perkembangan dan keperluan individu pelajar.

Struktur Tahun 1 hingga Tahun 6
KBSR menggunakan sistem pembahagian kelas mengikut Tahun 1 hingga Tahun 6. Setiap tahun mempunyai sukatan pelajaran dan matlamat pembelajaran tersendiri yang perlu dicapai oleh pelajar.

Jenis-Jenis KBSR

KBSR Matematik
Mengandungi kurikulum dan sukatan pelajaran matematik bagi Tahun 1 hingga Tahun 6.

Matematik diajar melalui pendekatan bermain dan berinteraksi untuk membantu pelajar memahami konsep matematik dengan lebih baik.

KBSR Bahasa Melayu
Merupakan kurikulum dan sukatan pelajaran Bahasa Melayu bagi Tahun 1 hingga Tahun 6. Bertujuan untuk memperkukuhkan kemahiran bertutur, membaca, dan menulis dalam Bahasa Melayu.

KBSR Sains
Mengandungi kurikulum dan sukatan pelajaran sains bagi Tahun 1 hingga Tahun 6. Menggalakkan pemerhatian dan eksperimen untuk memahami fenomena alam dan kehidupan.

KBSR Bahasa Inggeris
Merupakan kurikulum dan sukatan pelajaran Bahasa Inggeris bagi Tahun 1 hingga Tahun 6. Menekankan kemahiran berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris.

Ciri-Ciri dan Jenis-Jenis KSSR (Kurikulum Standard Sekolah Rendah)

perbezaan kbsr dan kssr
perbezaan kbsr dan kssr

Ciri-Ciri KSSR

Pendekatan Tematik dan Holistik
KSSR menerapkan pendekatan tematik dan holistik dalam pengajaran dan pembelajaran.

Pelbagai mata pelajaran dihubungkan dalam tema yang sama untuk memberi pengalaman pembelajaran yang lebih menyeluruh.

Pembelajaran Aktif dan Kreatif
KSSR menekankan pembelajaran aktif dan kreatif di mana pelajar didorong untuk berinteraksi, bekerjasama, dan menggunakan kemahiran berfikir kritis dalam pembelajaran.

Struktur Tahun 1 hingga Tahun 6
KSSR juga menggunakan sistem pembahagian kelas mengikut Tahun 1 hingga Tahun 6.

Namun, ia mempunyai struktur kurikulum yang lebih terkini dan disesuaikan dengan perkembangan semasa dalam bidang pendidikan.

Jenis-Jenis KSSR:

KSSR Matematik
Merupakan kurikulum dan sukatan pelajaran matematik bagi Tahun 1 hingga Tahun 6.

Matematik diajar melalui pendekatan tematik untuk membantu pelajar memahami dan mengaplikasikan konsep matematik dalam kehidupan harian.

KSSR Bahasa Melayu
Mengandungi kurikulum dan sukatan pelajaran Bahasa Melayu bagi Tahun 1 hingga Tahun 6.

Menekankan kemahiran berkomunikasi dan kebolehan mengaplikasikan Bahasa Melayu dalam pelbagai konteks.

KSSR Sains
Merupakan kurikulum dan sukatan pelajaran sains bagi Tahun 1 hingga Tahun 6. Menggalakkan pemahaman konsep sains dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari.

KSSR Bahasa Inggeris
Mengandungi kurikulum dan sukatan pelajaran Bahasa Inggeris bagi Tahun 1 hingga Tahun 6.

Menekankan kebolehan berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris serta penguasaan kemahiran membaca dan menulis.

Kesimpulan

Kesimpulannya, terdapat perbezaan yang ketara antara KBSR (Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah) dan KSSR (Kurikulum Standard Sekolah Rendah).

KBSR menggunakan pendekatan bersepadu dan mengutamakan pembahagian kelas mengikut tahun, sementara KSSR mengadopsi pendekatan tematik dan holistik dengan struktur kurikulum yang lebih terkini.

Kedua-duanya bertujuan untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran serta membantu pelajar mencapai matlamat pembelajaran yang ditetapkan.

Setiap jenis kurikulum ini mempunyai ciri-ciri unik dan tujuan yang berbeza, dan pemilihan antara KBSR dan KSSR bergantung kepada keperluan dan perkembangan semasa dalam bidang pendidikan.

FAQ’s tentang Perbezaan Kbsr Dan Kssr

 1. Apa itu KBSR dan KSSR?
  KBSR (Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah) dan KSSR (Kurikulum Standard Sekolah Rendah) adalah dua jenis kurikulum yang digunakan dalam pendidikan sekolah rendah di Malaysia. KBSR digunakan sebelum tahun 2011, manakala KSSR diperkenalkan pada tahun 2011 sebagai pengganti KBSR.
 2. Apa perbezaan utama antara KBSR dan KSSR?
  Perbezaan utama antara KBSR dan KSSR terletak pada pendekatan pembelajaran dan struktur kurikulum. KBSR menggunakan pendekatan bersepadu dengan pembahagian kelas mengikut tahun, sementara KSSR mengadopsi pendekatan tematik dan holistik dengan struktur kurikulum yang lebih terkini.
 3. Apa tujuan KBSR dan KSSR?
  KBSR dan KSSR bertujuan untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah. Kedua-duanya juga membantu pelajar mencapai matlamat pembelajaran yang ditetapkan dan menyediakan pendidikan yang relevan dengan keperluan semasa.
 4. Apakah ciri-ciri KBSR?
  Ciri-ciri KBSR termasuk pendekatan bersepadu dalam pengajaran dan pembelajaran, pembelajaran berpusatkan murid, dan struktur kelas mengikut Tahun 1 hingga Tahun 6. Ia juga menekankan integrasi pelbagai mata pelajaran dalam satu topik atau tema tertentu.
 5. Apakah ciri-ciri KSSR?
  Ciri-ciri KSSR termasuk pendekatan tematik dan holistik dalam pengajaran dan pembelajaran, pembelajaran aktif dan kreatif, dan struktur kelas mengikut Tahun 1 hingga Tahun 6. Kurikulum ini menghubungkan pelbagai mata pelajaran dalam tema yang sama untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih menyeluruh.
 6. Bagaimana memilih di antara KBSR dan KSSR?
  Pemilihan antara KBSR dan KSSR bergantung kepada keperluan dan perkembangan semasa dalam bidang pendidikan. Guru, ibu bapa, dan pentadbir sekolah perlu mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan setiap jenis kurikulum serta memastikan ia sesuai dengan keperluan dan kehendak pelajar.

Leave a Comment