Perbezaan Badan Berkanun dan Badan Tidak Berkanun di Malaysia: Panduan Lengkap

Dalam pentadbiran negara, terdapat dua jenis badan yang berperanan dalam menjalankan fungsi dan peranan tertentu bagi kepentingan masyarakat.

Badan-badan ini dikenali sebagai badan berkanun dan badan tidak berkanun.

perbezaan badan berkanun dan badan tidak berkanun
perbezaan badan berkanun dan badan tidak berkanun

Artikel ini akan membincangkan perbezaan antara kedua-dua jenis badan ini, termasuk struktur, penubuhan, tanggungjawab, dan bidang tugas masing-masing dalam memenuhi keperluan dan aspirasi rakyat Malaysia.

Apa itu Badan Berkanun?

Badan berkanun, juga dikenali sebagai entiti berkanun atau badan beraja, merujuk kepada badan atau entiti yang ditubuhkan di bawah Akta Parlimen atau Akta Undang-Undang Negeri.

Badan berkanun biasanya berfungsi sebagai entiti berasingan daripada kerajaan untuk menjalankan fungsi khusus dan mandat yang diberikan oleh undang-undang.

Ciri-ciri Badan Berkanun:

Penubuhan Berdasarkan Undang-Undang
Badan berkanun ditubuhkan berdasarkan undang-undang yang telah diluluskan oleh Parlimen atau Dewan Undangan Negeri.

Entiti Bebas
Badan berkanun adalah entiti yang berasingan daripada kerajaan, dan memiliki struktur pengurusan dan perundangan tersendiri.

Fokus Khusus
Badan berkanun sering ditubuhkan untuk menjalankan tugas khusus atau peranan tertentu dalam bidang seperti pendidikan, kesihatan, kewangan, dan banyak lagi.

Apa itu Badan Tidak Berkanun?

Badan tidak berkanun pula merujuk kepada badan atau entiti yang tidak ditubuhkan di bawah undang-undang yang sama seperti badan berkanun.

Badan ini biasanya berfungsi sebagai entiti yang ditubuhkan oleh kerajaan atau individu untuk menjalankan fungsi tertentu tanpa keperluan undang-undang yang khusus.

Ciri-ciri Badan Tidak Berkanun:

Penubuhan Tidak Di Bawah Undang-Undang Khusus
Badan tidak berkanun biasanya ditubuhkan oleh kerajaan atau individu melalui proses permohonan dan pengiktirafan tanpa memerlukan undang-undang khusus untuk penubuhannya.

Kaitan Dengan Kerajaan atau Pihak Lain
Badan tidak berkanun sering berkaitan dengan kerajaan atau pihak lain dan berfungsi sebagai entiti atau organisasi yang menyediakan perkhidmatan dan kemudahan tertentu.

Perbezaan Antara Badan Berkanun dan Badan Tidak Berkanun

Terdapat beberapa perbezaan antara badan berkanun dan badan tidak berkanun yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa perbezaan lainnya:

1. Penubuhan dan Undang-Undang

Badan Berkanun
Ditubuhkan berdasarkan undang-undang khusus yang telah diluluskan oleh Parlimen atau Dewan Undangan Negeri.

Badan Tidak Berkanun
Ditubuhkan melalui proses pengiktirafan atau persetujuan tanpa undang-undang khusus untuk penubuhannya.

2. Struktur dan Pengurusan

Badan Berkanun
Memiliki struktur pengurusan yang terperinci dan tersusun berdasarkan peruntukan undang-undang yang mengawal operasi dan tugas badan tersebut.

Badan Tidak Berkanun
Struktur pengurusan badan tidak berkanun mungkin kurang formal dan lebih bergantung kepada pengurusan yang ditentukan oleh badan itu sendiri.

3. Bidang Tugas dan Fungsi

Badan Berkanun
Badan berkanun sering mempunyai fungsi khusus dalam bidang tertentu seperti pendidikan, kesihatan, keuangan, dan lain-lain.

Badan Tidak Berkanun
Fokus tugas badan tidak berkanun mungkin lebih pelbagai dan tidak terhad kepada bidang-bidang tertentu.

4. Pengiktirafan dan Akreditasi

Badan Berkanun
Badan berkanun diiktiraf sebagai entiti rasmi dan sah oleh undang-undang dan kerajaan.

Badan Tidak Berkanun
Pengiktirafan badan tidak berkanun mungkin berasaskan persetujuan atau akreditasi daripada pihak yang berkaitan.

5. Kerjasama Dengan Kerajaan

Badan Berkanun
Badan berkanun sering berkerjasama dengan kerajaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka.

Badan Tidak Berkanun
Badan tidak berkanun juga boleh berkerjasama dengan kerajaan, tetapi mungkin tidak mempunyai peranan formal dalam kerajaan atau badan-badan kerajaan.

6. Penyelenggaraan dan Kawalan

Badan Berkanun
Badan berkanun biasanya dijalankan dengan lebih ketat dan kawalan yang ketat mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan badan berkanun sering berada di bawah seliaan kementerian atau agensi kerajaan yang berkaitan.

Badan Tidak Berkanun
Badan tidak berkanun mungkin memiliki lebih banyak fleksibiliti dalam penyelenggaraan dan kawalan, tetapi ini juga boleh menyebabkan lebih sedikit penilaian dari pihak kerajaan dalam operasi harian badan tersebut.

7. Fleksibiliti dan Adaptabiliti

Badan Berkanun
Badan berkanun mungkin menghadapi lebih banyak pembatasan dalam membuat perubahan atau penyesuaian terhadap operasi dan program mereka. Proses untuk membuat perubahan mungkin memerlukan kelulusan daripada badan-badan kerajaan yang berkaitan.

Badan Tidak Berkanun
Badan tidak berkanun cenderung lebih fleksibel dan boleh menyesuaikan diri dengan lebih cepat terhadap keperluan dan perubahan dalam masyarakat atau pasaran.

8. Sumber Kewangan

Badan Berkanun
Badan berkanun sering mendapatkan sumber kewangan mereka daripada kerajaan, termasuk peruntukan bajet yang ditetapkan dalam undang-undang.

Badan Tidak Berkanun
Badan tidak berkanun biasanya perlu mencari sumber kewangan mereka dari sumber-sumber lain seperti sumbangan, yuran keahlian, dan projek-projek yang mendatangkan pendapatan.

9. Status Kelayakan Pekerjaan

Badan Berkanun
Jawatan dalam badan berkanun sering diiktiraf sebagai jawatan awam dengan status dan kelebihan tertentu seperti kenaikan pangkat dan elaun.

Badan Tidak Berkanun
Jawatan dalam badan tidak berkanun mungkin tidak mempunyai status awam dan kelayakan pekerjaan yang sama seperti dalam badan berkanun.

10. Kegunaan dan Skop Operasi

Badan Berkanun
Badan berkanun sering dibentuk dengan tujuan yang jelas dan skop operasi yang terhad kepada bidang tugas yang ditetapkan oleh undang-undang.

Badan Tidak Berkanun
Badan tidak berkanun boleh mempunyai skop operasi yang lebih luas dan boleh melibatkan diri dalam pelbagai bidang dan program tanpa batasan undang-undang yang ketat.

Kesimpulan

Badan berkanun dan badan tidak berkanun adalah dua jenis entiti yang berbeza dalam cara penubuhan, struktur, dan fungsi di Malaysia.

Badan berkanun ditubuhkan berdasarkan undang-undang khusus dan mempunyai fokus tugas khusus dalam bidang tertentu.

Manakala, badan tidak berkanun ditubuhkan tanpa undang-undang khusus dan berfungsi sebagai entiti yang menyediakan perkhidmatan dan kemudahan tertentu tanpa keperluan undang-undang yang khusus.

Kedua-dua jenis badan ini memainkan peranan penting dalam masyarakat dan membantu memenuhi keperluan dan aspirasi rakyat Malaysia.

(FAQs) Soalan Lazim tentang Perbezaan Badan Berkanun dan Badan Tidak Berkanun di Malaysia

 1. Apakah itu badan berkanun?
  Badan berkanun merujuk kepada badan atau entiti yang ditubuhkan di bawah undang-undang khusus seperti Akta Parlimen atau Akta Undang-Undang Negeri. Badan ini berfungsi sebagai entiti berasingan daripada kerajaan dan mempunyai mandat yang diberikan oleh undang-undang untuk menjalankan fungsi tertentu dalam bidang tertentu.
 2. Apakah maksud badan tidak berkanun?
  Badan tidak berkanun merujuk kepada badan atau entiti yang tidak ditubuhkan di bawah undang-undang yang sama seperti badan berkanun. Badan ini biasanya ditubuhkan melalui proses pengiktirafan atau persetujuan tanpa memerlukan undang-undang khusus.
 3. Apakah perbezaan utama antara badan berkanun dan badan tidak berkanun?
  Perbezaan utama antara badan berkanun dan badan tidak berkanun terletak pada cara penubuhan dan undang-undang yang mengawalnya. Badan berkanun ditubuhkan berdasarkan undang-undang khusus, manakala badan tidak berkanun ditubuhkan melalui proses pengiktirafan atau persetujuan.
 4. Adakah badan berkanun diberikan lebih banyak kawalan berbanding badan tidak berkanun?
  Ya, badan berkanun biasanya diberikan lebih banyak kawalan dan penyeliaan oleh pihak kerajaan berdasarkan undang-undang yang mengawal operasi dan tugas mereka.
 5. Bagaimana badan berkanun mendapatkan sumber kewangan?
  Badan berkanun mendapatkan sumber kewangan mereka daripada kerajaan, termasuk peruntukan bajet yang ditetapkan dalam undang-undang.
 6. Adakah badan tidak berkanun mempunyai fleksibiliti yang lebih dalam penyelenggaraan dan operasi mereka?
  Ya, badan tidak berkanun cenderung lebih fleksibel dalam penyelenggaraan dan operasi mereka kerana mereka tidak terikat dengan undang-undang khusus yang mengawal badan berkanun.

Leave a Comment