10 Ciri Ciri Guru Abad ke 21

Peranan guru telah berubah seiring dengan perkembangan zaman.

Dalam era globalisasi dan teknologi yang pesat, guru abad ke-21 perlu memainkan peranan yang lebih proaktif dan berinovasi dalam memimpin pembelajaran.

ciri ciri guru abad ke 21

Berikut adalah beberapa Ciri Ciri Guru Abad ke 21 yang perlu anda ketahui:

Menguasai Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

Guru abad ke-21 harus mahir dalam penguasaan teknologi maklumat dan komunikasi.

Mereka menggunakan peranti teknologi seperti komputer, laman web, aplikasi, dan alat interaktif untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran.

Guru ini mampu mengintegrasikan TMK ke dalam aktiviti pembelajaran untuk membangun keupayaan digital murid.

Memupuk Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif

Guru abad ke-21 mendorong murid untuk meluaskan kemahiran berfikir kritis dan kreatif.

Mereka memberikan peluang kepada murid untuk berfikir secara mendalam, menganalisis maklumat, memecahkan masalah, dan melahirkan idea-idea baru.

Guru ini mempromosikan proses pembelajaran yang kolaboratif dan memberi ruang kepada murid untuk mencapai potensi kreativiti mereka.

Membangunkan Kemahiran Komunikasi

Guru abad ke-21 mementingkan kemahiran komunikasi dalam pembelajaran.

Mereka menggalakkan murid untuk berkomunikasi secara efektif, baik secara lisan mahupun bertulis.

Guru ini memberikan peluang kepada murid untuk berinteraksi dengan rakan sebaya, mengutarakan pendapat, dan menyampaikan idea dengan jelas.

Fokus kepada Pembelajaran Berpusatkan Murid

Guru abad ke-21 memfokuskan pembelajaran kepada murid. Mereka membina persekitaran pembelajaran yang inklusif, menyokong kepelbagaian keperluan dan gaya pembelajaran murid.

Guru ini menjadi fasilitator pembelajaran, memberi sokongan dan bimbingan kepada murid untuk mengaktifkan pembelajaran sendiri dan mencapai matlamat pembelajaran.

Menggunakan Pendekatan Kontekstual dan Autentik

Guru abad ke-21 menggunakan pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan autentik.

Mereka menghubungkan pembelajaran dengan situasi dunia nyata, memberikan tugas dan projek yang relevan, serta memberi peluang murid untuk mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam konteks yang bermakna.

Memperkasa Kemahiran Abad ke-21

Guru abad ke-21 memperkasa murid dengan kemahiran abad ke-21 yang diperlukan dalam dunia pekerjaan dan kehidupan.

Mereka mengajar kemahiran berkomunikasi, kerjasama, pemikiran kritis, kreativiti, pemecahan masalah, literasi digital, dan keupayaan belajar sepanjang hayat.

Mengamalkan Pembelajaran Seumur Hidup

Guru abad ke-21 mengamalkan pembelajaran seumur hidup.

Mereka sentiasa memperbaharui pengetahuan, mengikuti perkembangan terkini dalam bidang pendidikan, dan melibatkan diri dalam aktiviti profesional untuk meningkatkan kecekapan mereka.

Guru ini menjadi contoh kepada murid dalam mengamalkan sikap terbuka dan berterusan untuk belajar.

Membina Hubungan Pelajar-Guru yang Berempati

Guru abad ke-21 membina hubungan pelajar-guru yang berempati. Mereka memahami keperluan emosi, sosial, dan pembelajaran setiap murid.

Guru ini berupaya mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid, memberi sokongan, dan melibatkan murid secara individu untuk memastikan kejayaan mereka dalam pembelajaran.

Kolaborasi dengan Rakan Sejawat

Guru abad ke-21 berkolaborasi dengan rakan sejawat dalam meningkatkan pengajaran dan pembelajaran.

Mereka berkongsi idea, pengalaman, dan sumber-sumber terbaik untuk memperkayakan pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah.

Guru ini sentiasa terbuka untuk bekerjasama dan berkongsi dengan sesama guru untuk peningkatan profesional.

Kesediaan Menghadapi Perubahan

Guru abad ke-21 adalah guru yang bersedia menghadapi perubahan. Mereka mengakui bahawa dunia pendidikan sentiasa berubah dan bergerak pantas.

Guru ini fleksibel, adaptif, dan berminat untuk mempelajari dan mengamalkan inovasi terkini dalam pengajaran dan pembelajaran.

Kesimpulan

Guru abad ke-21 adalah guru yang memimpin pembelajaran berinovasi dengan menguasai teknologi maklumat dan komunikasi, memupuk kemahiran berfikir kritis dan kreatif, membangunkan kemahiran komunikasi, serta memberikan fokus kepada pembelajaran berpusatkan murid.

Mereka menggunakan pendekatan kontekstual dan autentik, memperkasa kemahiran abad ke-21, dan mengamalkan pembelajaran seumur hidup.

Guru abad ke-21 membina hubungan pelajar-guru yang berempati, berkolaborasi dengan rakan sejawat, dan bersedia menghadapi perubahan dalam dunia pendidikan.

Dengan ciri-ciri ini, guru abad ke-21 menjadi pemangkin utama dalam mempersiapkan murid untuk menghadapi cabaran dan peluang masa depan.

FAQs tentang Ciri Guru Abad ke 21

Berikut adalah beberapa soalan lazim yang sering ditanyakan mengenai guru abad ke-21:

 1. Apakah itu guru abad ke-21?
  Guru abad ke-21 merujuk kepada guru yang mengadaptasi pendekatan dan kemahiran yang relevan dengan keperluan murid pada zaman ini. Mereka menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) dengan berkesan dan memfokuskan pembelajaran kepada kemahiran abad ke-21.
 2. Apa peranan guru abad ke-21?
  Peranan guru abad ke-21 adalah untuk memimpin pembelajaran berinovasi dan mempersiapkan murid untuk menghadapi dunia yang sentiasa berubah. Guru ini bertindak sebagai pengajar, pembimbing, dan fasilitator pembelajaran dengan memberikan pengalaman pembelajaran yang relevan dan bermakna.
 3. Apa kelebihan guru abad ke-21?
  Guru abad ke-21 mempunyai kelebihan seperti kemahiran TMK yang baik, keupayaan menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif, kemahiran komunikasi yang efektif, serta penekanan kepada pembelajaran berpusatkan murid. Mereka juga mampu memperkasa murid dengan kemahiran abad ke-21.
 4. Apakah kemahiran abad ke-21 yang perlu dikuasai oleh guru?
  Beberapa kemahiran abad ke-21 yang perlu dikuasai oleh guru termasuklah pemikiran kritis, kreativiti, kerjasama, komunikasi, literasi digital, pemecahan masalah, inisiatif dan keupayaan berdiri sendiri, serta kemahiran sosial dan budaya.
 5. Bagaimana guru abad ke-21 menggunakan TMK dalam pembelajaran?
  Guru abad ke-21 menggunakan TMK dengan mengintegrasikan peranti teknologi seperti komputer, laman web, aplikasi, dan alat interaktif dalam pengajaran dan pembelajaran. Mereka merancang aktiviti yang melibatkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan interaksi dan pemahaman murid.
 6. Bagaimana guru abad ke-21 memupuk pemikiran kritis dan kreatif?
  Guru abad ke-21 memupuk pemikiran kritis dan kreatif dengan memberikan peluang kepada murid untuk berfikir secara mendalam, menganalisis, memecahkan masalah, dan menghasilkan idea-idea baru. Mereka menggunakan pendekatan yang merangsang pemikiran kritis dan memberi ruang kepada kreativiti murid berkembang.

Leave a Comment