6 Ciri Ciri Perlembagaan

Perlembagaan adalah dokumen penting yang membentuk asas dan struktur sistem pemerintahan suatu negara.

Ia mengandungi prinsip-prinsip, undang-undang, dan garis panduan yang mengawal kuasa dan hak-hak dalam sebuah negara.

ciri perlembagaan

Dalam artikel ini, kita akan membincangkan ciri-ciri utama perlembagaan dan peranannya dalam menyusun pemerintahan yang berkesan.

1. Hukum Tertinggi

Salah satu ciri utama perlembagaan adalah kedudukannya sebagai hukum tertinggi dalam negara.

Ini bermakna bahawa semua undang-undang dan tindakan pemerintah harus selaras dengan perlembagaan.

Perlembagaan menetapkan batasan dan garis panduan yang mengawal tindakan pemerintah, memastikan keadilan dan kebebasan yang berlandaskan undang-undang.

2. Pembahagian Kuasa

Perlembagaan juga menerangkan pembahagian kuasa dalam sistem pemerintahan.

Ia menetapkan peranan dan tanggungjawab agensi dan institusi penting dalam negara seperti eksekutif, legislatif, dan kehakiman.

Pembahagian kuasa ini memastikan keseimbangan kuasa dan mencegah penyalahgunaan kuasa oleh satu entiti pemerintahan.

3. Hak Asasi Individu

Salah satu aspek yang penting dalam perlembagaan adalah penjaminan hak asasi individu.

Perlembagaan menyediakan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar seperti kebebasan beragama, hak bersuara, kebebasan bersatu, dan hak atas persamaan di hadapan undang-undang.

Ini memastikan perlindungan terhadap penyalahgunaan kuasa dan memupuk masyarakat yang adil dan saksama.

4. Prosedur Perubahan

Perlembagaan menyediakan prosedur perubahan atau pindaan dalam dokumen itu sendiri.

Prosedur ini memberikan fleksibiliti untuk menyelaraskan perlembagaan dengan keperluan dan perubahan dalam masyarakat dan pemerintahan.

Proses perubahan perlembagaan biasanya melibatkan konsensus dan pengesahan yang khusus untuk memastikan kestabilan dan keabsahan perubahan tersebut.

5. Perlindungan Terhadap Pemerintah yang Sewenang-wenang

Perlembagaan berfungsi sebagai perlindungan terhadap pemerintah yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan kuasa.

Ia mewujudkan kawalan dan keseimbangan kekuasaan yang menghalang pemerintah daripada mengambil tindakan yang melanggar hak-hak individu atau melampaui batasan. kuasa yang ditetapkan oleh perlembagaan.

Ini memastikan keadilan dan kesaksamaan dalam pemerintahan.

Kesimpulan

Perlembagaan adalah asas penting dalam sistem pemerintahan.

Ia mengandungi ciri-ciri seperti kedudukan sebagai hukum tertinggi, pembahagian kuasa, hak asasi individu, prosedur perubahan, dan perlindungan terhadap pemerintah yang sewenang-wenang.

FAQ’s tentang Ciri Ciri Perlembagaan

 1. Apakah perbezaan antara perlembagaan bertulis dan tidak bertulis?
  Perlembagaan bertulis adalah perlembagaan yang ditulis dan dirangka dalam satu dokumen yang terpisah. Contohnya, Perlembagaan Malaysia. Manakala perlembagaan tidak bertulis merujuk kepada perlembagaan yang terbentuk melalui amalan dan tradisi yang diiktiraf. Contohnya, perlembagaan Inggeris.
 2. Mengapa perlembagaan penting dalam sistem pemerintahan?
  Perlembagaan penting dalam sistem pemerintahan kerana ia menetapkan garis panduan dan batasan untuk pemerintah. Ia melindungi hak-hak individu, memastikan keseimbangan kuasa, dan menyediakan kerangka kerja untuk operasi pemerintahan yang berkesan.
 3. Bagaimana proses perubahan perlembagaan dilakukan?
  Proses perubahan perlembagaan biasanya melibatkan langkah-langkah seperti pengajuan pindaan, perbincangan dan perundingan di kalangan ahli politik atau badan yang berkaitan, pengesahan oleh badan perundangan atau badan yang ditetapkan, dan pengesahan oleh pihak berkuasa yang berkenaan.
 4. Apa yang berlaku jika undang-undang bertentangan dengan perlembagaan?
  Jika undang-undang bertentangan dengan perlembagaan, perlembagaan akan mempunyai keutamaan. Undang-undang tersebut dianggap tidak sah dan boleh dinyatakan tidak berkesan oleh mahkamah jika didapati melanggar perlembagaan.
 5. Adakah semua negara mempunyai perlembagaan?
  Tidak semua negara mempunyai perlembagaan yang terpisah dan bertulis. Ada negara-negara yang mengamalkan perlembagaan tidak bertulis atau mengikuti tradisi dan undang-undang yang tidak ditulis secara formal.

Leave a Comment