10 Ciri Ciri Masyarakat Jahiliah

Masyarakat Jahiliah merujuk kepada masyarakat zaman pra-Islam di Arab sebelum kedatangan agama Islam.

Masyarakat Jahiliah ditandai oleh keadaan kejahilan dan ketidaktahuan dalam pelbagai aspek kehidupan.

ciri ciri masyarakat jahiliah
ciri ciri masyarakat jahiliah

Dalam artikel ini, kita akan melihat sepuluh ciri-ciri utama masyarakat Jahiliah yang menggambarkan keadaan dan amalan pada masa itu.

Ini adalah satu periode dalam sejarah manusia yang menunjukkan keadaan sosial, moral, dan budaya yang tidak seiring dengan nilai-nilai Islam.

Mari kita melihat sepuluh poin penting mengenai ciri-ciri masyarakat Jahiliah.

1. Penyembahan Berhala

Salah satu ciri paling mencolok dalam masyarakat Jahiliah adalah amalan penyembahan berhala.

Masyarakat pada masa itu menyembah patung-patung dan objek-objek yang dianggap sebagai tuhan-tuhan yang dapat memberikan keberuntungan atau perlindungan.

Penyembahan berhala adalah bentuk kesyirikan yang bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan penyembahan hanya kepada Allah.

2. Perlakuan Buruk terhadap Wanita

Masyarakat Jahiliah sering kali memperlakukan wanita dengan buruk dan tidak adil.

Wanita dianggap rendah dari segi sosial dan seringkali diperlakukan sebagai harta milik yang dapat diperdagangkan.

Ketidakadilan ini melanggar prinsip kesetaraan dan keadilan yang ditegakkan dalam agama Islam.

3. Budaya Perang dan Pembinasaan

Masyarakat Jahiliah cenderung hidup dalam budaya perang dan pembinasaan. Perang antara suku-suku dan perebutan kekuasaan merupakan bagian penting dalam kehidupan mereka.

Tindakan kekerasan dan pembunuhan seringkali dilakukan secara tidak terkendali dan tanpa panduan moral yang benar.

4. Praktek Jual Beli yang Tidak Adil

Praktek jual beli dalam masyarakat Jahiliah sering kali tidak adil. Penipuan dan manipulasi harga adalah hal yang umum terjadi.

Masyarakat tidak mematuhi prinsip kejujuran dan integritas dalam transaksi ekonomi, yang bertentangan dengan nilai-nilai etika Islam yang menekankan keadilan dan kejujuran dalam urusan dunia.

5. Perbudakan dan Persekutuan Suku

Perbudakan dan sistem persekutuan suku merupakan aspek yang signifikan dalam masyarakat Jahiliah.

Beberapa suku menguasai suku-suku yang lebih lemah dan menjadikan mereka sebagai budak atau tawanan perang.

Praktek ini bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan persaudaraan yang diajarkan dalam Islam.

6. Pembunuhan Bayi Perempuan

Pembunuhan bayi perempuan adalah praktik yang dilakukan dalam masyarakat Jahiliah. Bayi perempuan sering kali dianggap sebagai beban ekonomi atau sumber malu bagi keluarga.

Praktek ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan penghormatan terhadap kehidupan dan hak-hak semua individu.

7. Kesenangan Dunia dan Materialisme

Masyarakat Jahiliah cenderung terfokus pada kesenangan duniawi dan materialisme. Kekayaan, kekuasaan, dan kesenangan jasmani dijadikan ukuran keberhasilan dan kebahagiaan hidup.

Orientasi ini mengabaikan nilai-nilai spiritual dan moral yang lebih tinggi yang diajarkan dalam agama Islam.

8. Ketidakadilan Sosial dan Ekonomi

Ketidakadilan sosial dan ekonomi adalah ciri lain masyarakat Jahiliah. Kesenjangan yang besar antara golongan kaya dan miskin seringkali terdapat.

Masyarakat kaya memperoleh kekayaan dan kekuasaan dengan cara yang tidak adil, sementara masyarakat miskin terpinggirkan dan terus menderita akibat sistem yang tidak adil.

9. Kurangnya Pengetahuan dan Pendidikan

Masyarakat Jahiliah ditandai oleh kurangnya pengetahuan dan pendidikan. Ketidaktahuan dan ketidakpedulian terhadap ilmu pengetahuan dan pendidikan menjadi hal yang umum.

Ini menyebabkan kekurangan dalam pemahaman yang mendalam dan perkembangan intelektual yang berkelanjutan.

10. Budaya Adat yang Menindas

Budaya adat yang menindas sering kali membatasi kebebasan individu dan hak-hak asasi.

Norma-norma dan tradisi yang kaku dan mengekang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Jahiliah.

Hal ini menghambat perkembangan individu dan mencegah kesetaraan dan kebebasan yang ditegakkan dalam Islam.

Kesimpulan

Dalam kesimpulannya, ciri-ciri masyarakat Jahiliah mencerminkan keadaan kejahilan, ketidakadilan, dan ketidaktahuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Penyembahan berhala, perlakuan buruk terhadap wanita, dan budaya perang adalah beberapa ciri yang mencolok.

Praktek jual beli yang tidak adil, perbudakan, dan pembunuhan bayi perempuan juga merupakan bagian dari masyarakat Jahiliah.

Kesenangan dunia, ketidakadilan sosial dan ekonomi, serta kurangnya pengetahuan dan pendidikan menjadi ciri lainnya.

Budaya adat yang menindas juga memainkan peranan penting dalam masyarakat Jahiliah.

Sejarah masyarakat Jahiliah menjadi pengingat bagi kita tentang pentingnya membangun masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang adil dan sejahtera.

FAQs tentang Ciri Ciri Masyarakat Jahiliah

 1. Q: Apa yang dimaksudkan dengan masyarakat Jahiliah?
  Masyarakat Jahiliah merujuk kepada masyarakat zaman pra-Islam di Arab sebelum kedatangan agama Islam. Masyarakat ini ditandai oleh keadaan kejahilan dan ketidaktahuan dalam pelbagai aspek kehidupan.
 2. Q: Apa yang dimaksudkan dengan penyembahan berhala dalam masyarakat Jahiliah?
  Penyembahan berhala merujuk kepada amalan menyembah patung-patung dan objek-objek yang dianggap sebagai tuhan-tuhan yang dapat memberikan keberuntungan atau perlindungan. Amalan ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan penyembahan hanya kepada Allah.
 3. Q: Apakah amalan buruk terhadap wanita yang dilakukan dalam masyarakat Jahiliah?
  Dalam masyarakat Jahiliah, wanita sering kali diperlakukan dengan buruk dan tidak adil. Mereka dianggap rendah dari segi sosial dan seringkali diperlakukan sebagai harta milik yang dapat diperdagangkan.
 4. Q: Apa saja praktek yang dilakukan dalam masyarakat Jahiliah yang bertentangan dengan ajaran Islam?
  Beberapa praktek yang bertentangan dengan ajaran Islam dalam masyarakat Jahiliah termasuklah penyembahan berhala, pembunuhan bayi perempuan, perlakuan buruk terhadap wanita, dan praktek jual beli yang tidak adil.
 5. Q: Bagaimana Islam memandang prinsip kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat?
  Islam menekankan prinsip kesetaraan dan keadilan di antara semua individu, tanpa mengira jantina, bangsa, atau latar belakang sosial. Islam memandang semua manusia sebagai makhluk yang sama dalam hak-hak dan tanggungjawab.
 6. Q: Apa pesan yang dapat dipetik dari ciri-ciri masyarakat Jahiliah?
  Ciri-ciri masyarakat Jahiliah mengingatkan kita tentang pentingnya menolak praktek-praktek yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang adil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ia juga menggarisbawahi kepentingan pendidikan, pengetahuan, dan masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai yang baik.

Leave a Comment