10 Ciri Ciri Masyarakat Arab Jahiliah

Masyarakat Arab Jahiliah merujuk kepada masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam yang dikenali dengan zaman kejahiliannya.

ciri ciri masyarakat arab jahiliah
ciri ciri masyarakat arab jahiliah

Pemahaman tentang ciri-ciri ini memberi kita wawasan tentang keadaan sosial, budaya, dan moral masyarakat Arab pada masa itu.

Mari kita teroka sepuluh ciri-ciri yang mewakili masyarakat Arab Jahiliah.

1. Sistem Kasta

Masyarakat Arab Jahiliah mempraktikkan sistem kasta yang memisahkan mereka berdasarkan keturunan, keturunan bangsawan, dan status sosial.

Kasta ini menentukan hak-hak dan keistimewaan seseorang dalam masyarakat, menciptakan ketidakadilan dan kesenjangan.

2. Praktik Jahiliyah

Praktik-praktik jahiliyah seperti penyembahan berhala, kepercayaan pada takhyul, dan penindasan terhadap wanita dianggap lumrah dalam masyarakat Arab Jahiliah.

Praktik-praktik ini mencerminkan ketidakpengetahuan dan kekangan moral yang melanda masyarakat pada masa itu.

3. Perang Antar-Suku

Masyarakat Arab Jahiliah sering terlibat dalam perang antar-suku yang berlarutan. Pertikaian ini sering kali dipicu oleh persaingan, dendam, atau sengketa wilayah.

Perang antar-suku mencerminkan ketidakstabilan dan keganasan dalam masyarakat Arab pada masa itu.

4. Ketidakadilan Gender

Masyarakat Arab Jahiliah secara umum mengamalkan ketidakadilan gender, di mana wanita sering kali dianggap rendah dan diperlakukan sebagai harta milik lelaki. Keterbatasan hak dan kebebasan wanita menjadi masalah yang serius pada zaman kejahiliannya.

5. Sistem Warisan yang Diskriminatif

Sistem warisan dalam masyarakat Arab Jahiliah didasarkan pada keutamaan laki-laki, sementara perempuan dan golongan yang lemah dikesampingkan.

Hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam pembahagian harta dan aset keluarga.

6. Perbudakan

Perbudakan adalah bagian yang terintegral dalam masyarakat Arab Jahiliah.

Orang-orang yang ditawan dalam peperangan atau diperoleh melalui perdagangan dijadikan budak dengan segala kekejaman dan perlakuan yang tidak manusiawi.

7. Praktik Pembunuhan Bayi Perempuan

Praktik pembunuhan bayi perempuan dianggap biasa dalam masyarakat Arab Jahiliah. Bayi perempuan dianggap sebagai beban dan kurang dihargai dibandingkan bayi laki-laki.

8. Sistem Perkawinan yang Tidak Adil

Sistem perkawinan dalam masyarakat Arab Jahiliah sering kali tidak adil, di mana perkawinan poligami dan pernikahan paksa merupakan praktik yang diterima. Wanita tidak memiliki banyak hak dalam memilih pasangan hidup mereka.

9. Kurangnya Pengetahuan dan Pendidikan

Kurangnya pengetahuan dan pendidikan adalah ciri masyarakat Arab Jahiliah.

Kebanyakan orang Arab pada masa itu tidak memiliki akses kepada pendidikan formal dan pengetahuan yang luas, mengakibatkan keterbelakangan intelektual dalam masyarakat.

10. Pemikiran yang Terbatas

Pemikiran yang terbatas dan penghormatan terhadap tradisi adalah ciri masyarakat Arab Jahiliah.

Penolakan terhadap perubahan dan ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan ide dan pandangan baru menghambat perkembangan dan kemajuan masyarakat.

Kesimpulan

Sistem kasta, praktik jahiliyah, perang antar-suku, ketidakadilan gender, sistem warisan yang diskriminatif, perbudakan, pembunuhan bayi perempuan, sistem perkawinan yang tidak adil, kurangnya pengetahuan dan pendidikan, serta pemikiran yang terbatas adalah beberapa ciri yang mencerminkan zaman kejahiliannya.

Memahami ciri-ciri ini membantu kita menghargai transformasi sosial, moral, dan budaya yang terjadi setelah kedatangan Islam.

FAQs tentang Ciri Ciri Masyarakat Arab Jahiliah

 1. Apa itu masyarakat Arab Jahiliah?
  Masyarakat Arab Jahiliah merujuk kepada masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam yang dikenali dengan zaman kejahiliannya.
 2. Apa saja praktik jahiliyah dalam masyarakat Arab Jahiliah?
  Praktik jahiliyah dalam masyarakat Arab Jahiliah termasuk penyembahan berhala, kepercayaan pada takhyul, dan penindasan terhadap wanita.
 3. Apa yang dimaksudkan dengan sistem perkawinan yang tidak adil?
  Sistem perkawinan yang tidak adil dalam masyarakat Arab Jahiliah merujuk kepada perkawinan poligami dan pernikahan paksa yang tidak memberikan hak-hak yang adil kepada wanita.
 4. Mengapa pendidikan kurang berkembang dalam masyarakat Arab Jahiliah?
  Pendidikan kurang berkembang dalam masyarakat Arab Jahiliah disebabkan oleh kurangnya akses kepada pendidikan formal dan kurangnya pengetahuan yang meluas.
 5. Bagaimana peran agama Islam dalam mengubah masyarakat Arab Jahiliah?
  Agama Islam membawa transformasi sosial, moral, dan budaya yang signifikan dalam masyarakat Arab Jahiliah dengan menolak praktik jahiliyah dan mendorong kesetaraan, keadilan, dan pengetahuan.
 6. Apakah ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliah masih ada dalam masyarakat Arab moden?
  Beberapa ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliah masih ada dalam masyarakat Arab moden, tetapi banyak perubahan sosial dan kemajuan telah membawa transformasi yang signifikan.

Leave a Comment