Apa Itu Rancangan Pengajaran Harian: Memahami Konsep dan Kegunaannya

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) merupakan suatu perancangan atau rencana bagi seorang guru untuk melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam kelas.

apa itu rancangan pengajaran harian
apa itu rancangan pengajaran harian

RPH adalah satu dokumen penting yang mengandungi pelan dan langkah-langkah yang disusun secara sistematik untuk mencapai objektif pembelajaran.

Terdapat beberapa ciri-ciri yang perlu ada dalam suatu RPH dan jenis-jenis RPH yang biasanya digunakan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Mari kita bahas lebih lanjut.

Ciri-ciri Rancangan Pengajaran Harian

apa itu rancangan pengajaran harian
apa itu rancangan pengajaran harian

Terperinci dan Sistematik


RPH perlu disusun dengan terperinci dan sistematik agar aktiviti pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Setiap langkah dan butiran aktiviti perlu dijelaskan dengan jelas dan teratur.

Objektif Pembelajaran

RPH mesti menyatakan objektif pembelajaran yang ingin dicapai dalam sesi pengajaran tersebut. Objektif ini perlu spesifik, dapat diukur, dan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan.

Aktiviti Pembelajaran

RPH perlu mengandungi senarai aktiviti pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru dan pelajar. Aktiviti ini haruslah berkaitan dengan objektif pembelajaran dan membolehkan pelajar mencapai hasil yang diharapkan.

Penilaian Pembelajaran

RPH harus memuatkan aktiviti penilaian pembelajaran untuk mengukur pencapaian pelajar terhadap objektif pembelajaran. Penilaian ini boleh berbentuk ujian, tugasan, atau aktiviti lain yang sesuai.

Bahan Rujukan

Guru perlu menyenaraikan bahan rujukan yang akan digunakan dalam sesi pengajaran. Ini termasuk buku teks, bahan bacaan, dan bahan audiovisual yang relevan.

Strategi Pengajaran

RPH harus menyatakan strategi pengajaran yang akan digunakan oleh guru untuk memudahkan pemahaman pelajar. Strategi ini boleh berbentuk ceramah, perbincangan, atau aktiviti kumpulan.

Jenis-jenis Rancangan Pengajaran Harian

apa itu rancangan pengajaran harian
apa itu rancangan pengajaran harian

RPH Bersepadu

RPH jenis ini menggabungkan pelbagai mata pelajaran dalam satu perancangan. Ia memberi tumpuan kepada aktiviti lintas disiplin dan penekanan pada hubungan antara topik-topik yang diajar.

RPH Subjek Tunggal

RPH jenis ini hanya menfokuskan pada satu subjek tertentu. Guru akan merancang aktiviti pembelajaran berdasarkan topik dan kurikulum subjek tersebut.

RPH Berbentuk Jurnal

RPH jenis ini merangkumi catatan harian guru mengenai aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang telah dijalankan. Ia membantu guru merefleksi pengalaman mengajar dan membuat penambahbaikan pada masa akan datang.

RPH Berbentuk Peta Minda

RPH jenis ini menggunakan peta minda untuk merancang dan mengatur aktiviti pembelajaran. Peta minda membantu guru membuat hubungan antara konsep-konsep dalam topik yang diajar.

RPH Berbentuk Projek

RPH jenis ini mengandungi perancangan aktiviti pembelajaran berbentuk projek yang melibatkan pelajar secara aktif dalam proses pembelajaran. Projek ini biasanya berhubung dengan kehidupan harian atau isu-isu semasa.

RPH Berbentuk Inkuiri

RPH jenis ini menekankan pendekatan inkuiri atau penyiasatan dalam proses pembelajaran. Pelajar akan mengemukakan soalan, mengumpul data, dan membuat kesimpulan sendiri.

Penjelasan Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

RPH adalah suatu dokumen yang memuatkan perancangan pengajaran dan pembelajaran yang dirancang oleh guru sebelum mengajar di kelas.

RPH merangkumi maklumat tentang objektif pembelajaran, aktiviti pembelajaran, strategi pengajaran, bahan rujukan, dan penilaian pembelajaran.

Dokumen ini membantu guru menyusun langkah-langkah pengajaran dengan teratur dan berkesan.

RPH juga membantu guru untuk melihat secara keseluruhan proses pengajaran dan pembelajaran yang akan dilaksanakan dan memastikan semua aspek telah dipertimbangkan.

Dengan menggunakan RPH, guru dapat merancang aktiviti yang sesuai dengan kemahiran dan kebolehan pelajar serta mengukur pencapaian mereka terhadap objektif pembelajaran.

Selain itu, RPH juga memberi peluang kepada guru untuk merefleksi pengalaman mengajar dan membuat penambahbaikan pada masa akan datang.

Dokumen ini juga berguna sebagai rujukan bagi guru yang ingin mengetahui pelajaran sebelumnya dan menyediakan persediaan untuk sesi pembelajaran seterusnya.

Kesimpulan

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) adalah suatu perancangan atau rencana yang penting bagi seorang guru dalam melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di kelas.

RPH membantu guru merancang dan menyusun langkah-langkah pengajaran dengan terperinci dan sistematik.

Dokumen ini mengandungi objektif pembelajaran, aktiviti pembelajaran, strategi pengajaran, bahan rujukan, dan penilaian pembelajaran.

FAQ’s tentang Apa Itu Rancangan Pengajaran Harian

 1. Apa itu Rancangan Pengajaran Harian (RPH)?
  Rancangan Pengajaran Harian (RPH) merupakan suatu perancangan atau rencana bagi seorang guru untuk melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. RPH adalah satu dokumen penting yang mengandungi pelan dan langkah-langkah yang disusun secara sistematik untuk mencapai objektif pembelajaran.
 2. Mengapa RPH penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran?
  RPH adalah penting kerana ia membantu guru merancang dan menyusun langkah-langkah pengajaran secara teratur dan berkesan. Dengan menggunakan RPH, guru dapat memastikan semua aspek pengajaran telah dipertimbangkan dan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Selain itu, RPH juga membantu guru dalam merefleksi pengalaman mengajar dan membuat penambahbaikan pada masa akan datang.
 3. Apa yang harus ada dalam Rancangan Pengajaran Harian?
  RPH perlu menyatakan objektif pembelajaran yang ingin dicapai dalam sesi pengajaran tersebut. Ia juga harus mengandungi senarai aktiviti pembelajaran, strategi pengajaran, bahan rujukan, dan aktiviti penilaian pembelajaran.
 4. Bagaimana cara membuat RPH yang efektif?
  Untuk membuat RPH yang efektif, guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yang relevan dengan objektif pembelajaran. Aktiviti pembelajaran haruslah bervariasi dan membolehkan pelajar mencapai hasil yang diharapkan. Selain itu, gunakan strategi pengajaran yang sesuai dengan kemahiran dan kebolehan pelajar.
 5. Apakah jenis-jenis Rancangan Pengajaran Harian yang biasanya digunakan oleh guru?
  Terdapat beberapa jenis RPH yang biasanya digunakan oleh guru, antaranya adalah RPH bersepadu, RPH subjek tunggal, RPH berbentuk jurnal, RPH berbentuk peta minda, RPH berbentuk projek, dan RPH berbentuk inkuiri. Setiap jenis RPH mempunyai ciri-ciri dan kegunaan yang berbeza.
 6. Bagaimana cara menggunakan RPH dalam proses pengajaran?
  RPH perlu digunakan sebagai panduan dan rujukan oleh guru semasa melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Guru harus merujuk kepada RPH ketika melaksanakan langkah-langkah pengajaran yang telah dirancang sebelumnya. RPH juga membantu guru untuk menilai pencapaian pelajar dan merefleksi pengajaran yang telah dilaksanakan.

Leave a Comment