Apa Itu HR (Sumber Manusia): Pengenalan kepada Pengurusan Sumber Manusia

Sumber Manusia (HR), juga dikenali sebagai Pengurusan Sumber Manusia, adalah bidang penting dalam pengurusan organisasi.

Ia melibatkan proses mengurus dan menguruskan sumber daya manusia dalam sesebuah organisasi.

apa itu hr
apa itu hr

Dalam artikel ini, kita akan melihat apa itu HR atau sumber manusia, peranan dan tanggungjawabnya, serta kepentingan pengurusan sumber manusia dalam konteks perniagaan moden.

Pengertian Sumber Manusia (HR)

Sumber Manusia melibatkan semua individu yang bekerja dalam sebuah organisasi.

Ia merangkumi pemilihan, pengambilan, latihan, perkembangan, pemotongan, dan pemeliharaan pekerja.

Bahagian HR bertanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas ini untuk memastikan organisasi mempunyai tenaga kerja yang berkualiti dan memenuhi keperluan perniagaan.

Peranan dan Tanggungjawab HR

apa itu hr
apa itu hr

HR mempunyai peranan penting dalam organisasi dan melibatkan pelbagai tanggungjawab. Antara peranan dan tanggungjawab utama HR termasuk:

Pengambilan dan Pemilihan

HR bertanggungjawab untuk menyediakan proses pengambilan yang berstruktur, termasuk penulisan iklan jawatan, penyaringan permohonan, temuduga, dan pemilihan pekerja yang berkualiti sesuai dengan keperluan organisasi.

Latihan dan Pembangunan

HR merancang dan melaksanakan program latihan untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan pekerja.

Ini termasuk kursus latihan, pembangunan kerjaya, dan program pengurusan prestasi.

Gaji dan Manfaat

HR menguruskan sistem gaji dan manfaat untuk pekerja. Mereka memastikan gaji yang adil, elaun, dan manfaat lain disediakan dengan betul.

Hubungan Pekerja

HR bertanggungjawab untuk memastikan hubungan yang baik antara pekerja dan organisasi.

Mereka menangani isu-isu buruh, penyelesaian konflik, dan menyediakan sokongan dan nasihat kepada pekerja.

Pemeliharaan Rekod

HR memelihara rekod pekerja seperti perjanjian kerja, data peribadi, dan pencapaian prestasi. Mereka juga memastikan organisasi mematuhi undang-undang buruh dan peraturan berkaitan.

Kepentingan Pengurusan Sumber Manusia

apa itu hr
apa itu hr

Pengurusan Sumber Manusia memainkan peranan penting dalam kejayaan organisasi. Beberapa kepentingan pengurusan sumber manusia termasuk:

Mempertahankan Bakat

HR membantu mengekalkan pekerja yang berkualiti dengan menyediakan program pembangunan kerjaya, faedah yang kompetitif, dan persekitaran kerja yang baik.

Peningkatan Produktiviti

Melalui latihan dan pembangunan, HR membantu meningkatkan kemahiran pekerja, meningkatkan produktiviti, dan kualiti kerja.

Pengurusan Konflik

HR berperanan dalam menangani konflik antara pekerja atau dengan pengurusan. Mereka membantu menyelesaikan pertikaian dengan cara yang adil dan konstruktif.

Kepatuhan Perundangan

HR memastikan organisasi mematuhi undang-undang buruh dan peraturan berkaitan.

Mereka menyediakan nasihat tentang perundangan dan menguruskan pematuhan dalam hal penggajian, syarat-syarat kerja, dan keselamatan pekerja.

Budaya Organisasi

HR membantu membina budaya organisasi yang positif dan seiring dengan nilai dan matlamat organisasi.

Mereka memainkan peranan penting dalam pengurusan perubahan dan penyatuan wawasan organisasi.

Kesimpulan

Sumber Manusia (HR) memainkan peranan penting dalam pengurusan sumber daya manusia dalam organisasi.

Dalam memenuhi tanggungjawab mereka, HR bertanggungjawab untuk menguruskan pemilihan pekerja, latihan dan pembangunan, gaji dan manfaat, hubungan pekerja, dan pemeliharaan rekod.

Melalui pengurusan sumber manusia yang berkesan, organisasi dapat meningkatkan produktiviti, kepatuhan perundangan, dan kepuasan pekerja, menyumbang kepada kejayaan dan pertumbuhan perniagaan.

Soalan Lazim (FAQs ) Tentang Apa Itu HR

 1. Apakah yang dimaksudkan dengan Sumber Manusia (HR)?
  Sumber Manusia (HR) merujuk kepada bidang pengurusan yang berkaitan dengan pengurusan sumber daya manusia dalam organisasi. Ia melibatkan pemilihan, latihan, hubungan pekerja, gaji, dan tanggungjawab lain yang berkaitan dengan pekerja.
 2. Apa peranan penting HR dalam organisasi?
  HR memainkan peranan penting dalam organisasi. Mereka bertanggungjawab untuk memilih pekerja yang berkualiti, melatih dan mengembangkan kemahiran pekerja, menjaga hubungan pekerja yang baik, dan menguruskan aspek gaji dan manfaat.
 3. Bagaimana HR membantu meningkatkan produktiviti dalam organisasi?
  HR membantu meningkatkan produktiviti dengan melaksanakan program latihan dan pembangunan untuk meningkatkan kemahiran pekerja. Mereka juga menerapkan strategi motivasi, penilaian prestasi, dan sistem ganjaran yang sesuai.
 4. Adakah HR bertanggungjawab untuk menyelesaikan konflik dalam organisasi?
  Ya, HR mempunyai peranan untuk menangani konflik dalam organisasi. Mereka menyediakan mediasi dan sokongan dalam menyelesaikan pertikaian antara pekerja atau antara pekerja dengan pengurusan.
 5. Apakah peranan HR dalam pematuhan perundangan?
  HR bertanggungjawab untuk memastikan organisasi mematuhi undang-undang buruh dan peraturan berkaitan. Mereka menguruskan pematuhan dalam hal penggajian, syarat-syarat kerja, keselamatan pekerja, dan perlindungan pekerja.
 6. Bagaimana HR membantu dalam menjaga budaya organisasi yang positif?
  HR membantu menjaga budaya organisasi yang positif dengan memastikan nilai-nilai dan matlamat organisasi disampaikan dan diamalkan dalam setiap aspek organisasi. Mereka juga terlibat dalam proses perubahan organisasi dan pemantapan hubungan pekerja.

Leave a Comment